Nieuws

Handreikingen voor dendrochronologie beschikbaar

18-10-2021

Dendrochronologie is de studie van jaarringen in houtige gewassen. Het wordt ingezet om oud hout te dateren, om de herkomst ervan te bepalen en om het vroegere landschap en klimaat te reconstrueren. Dergelijk onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor archeologen, restauratoren, curatoren, particuliere eigenaren van houten meubels en schilderijen, historisch geografen, bouwhistorici, kerkbeheerders, historici, kunsthandelaren en anderen.

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

18-10-2021

Nog tijdens het interview zet Paulien Kaan, gespecialiseerd in restauratie en conservatie van archeologische- en museale voorwerpen van metaal, de laatste stappen om zich in te schrijven voor de toetsing voor het RestauratorenRegister. Niet uit noodzaak – opdrachtgevers weten haar toch wel te vinden. Maar vanwege het principe: ‘net als archeologen verdienen restauratoren een register, als logische stap in de richting van de zo noodzakelijke beroepsbescherming’.

Wat knaagt er aan mijn erfgoed?

15-10-2021

Het Nationaal Monumentencongres, op 11 november aanstaande, heeft als thema ‘Natuurlijk Monumenten’. ERM verzorgt, geïnspireerd door de congreslocatie – het Koninklijk Instituut voor de Tropen, met een majestueuze collectie roerende voorwerpen –een workshop over de relatie tussen natuur, roerend erfgoed en historische binnenruimten. U bent van harte uitgenodigd!

Restauratie Trompenburgh onthult talloos veel schilderingen

02-06-2021

De restauratie van buitenplaats Trompenburgh onthult dat met name de koepel van onder tot boven nog uitgebreider is beschilderd dan al bekend was. Een unicum in Nederland. De eisen die aan de restaurator worden gesteld zijn dan ook hoog. ‘Kennis en ervaring zijn voor ons van het allergrootste belang’, zegt projectleider Robin Koot van Stichting Monumentenbezit. Lees verder.

In Memoriam André Hoek

01-06-2021

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat André Hoek op 16 mei 2021 plotseling is overleden. André, pas 57 jaar, was als restauratie-architect zijn hele leven betrokken bij het behouden van erfgoed. In de eerste plaats hier in Nederland. Maar ook in de staat New York waar hij rond het behouden van oud-Nederlands erfgoed in Amerikaanse handen een soort ‘tweede leven’ had opgebouwd. Een gepassioneerd docent, die generaties leerlingen heeft verteld over cultuurhistorie. Een man ook met een missie voor het roerend erfgoed; André heeft zeer actief bijgedragen aan het tot stand komen van het RestauratorenRegister, eerst als bestuurslid van de Stichting Restauratoren Register (SRR), later als lid van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM. In zijn vrije tijd was hij ook actief met het rijdend houden van mobiel erfgoed. En bovenal een aardig mens en leuke gesprekspartner.

Overgangsregeling om in te schrijven

01-06-2021

De vakbekwaamheid en éducation permanente van de restaurator staan hoog in het vaandel bij het Restauratoren Register. Het Register maakt deze vakbekwaamheid en het actief onderhouden van kennis voor de buitenwereld zichtbaar door middel van aangetoonde kennis en werkervaring van de geregistreerde restauratoren. Voor de restauratoren die niet beschikken over een diploma van een erkende opleiding heeft het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM een overgangsregeling vastgesteld. Zodat zij zich toch kunnen laten registreren en op basis van nascholing (eventueel met vrijstellingen) na vijf jaar voor verlenging van hun registratie in aanmerking komen.

Boekrestaurator Rachelle Keller: ‘Ook voor de beroepsgroep zelf, voor de onderlinge discussies, is zo’n Register cruciaal’

01-06-2021

Een boek restaureren is veel meer dan alleen de restauratie van het object zelf. Het is minstens zo belangrijk de functie ervan mogelijk te maken. Wordt het een museaal object dat alleen wordt tentoongesteld, of weer het gebruiksvoorwerp dat het ooit is geweest? En mogen de eerder opgelopen schades zichtbaar blijven?, wil boekrestaurator Rachelle Keller weten. Ze heeft zich laten registeren in het RestauratorenRegister, ‘mede omdat het Register hopelijk de beroepsbescherming dichterbij brengt’.

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

01-03-2021

Jachtslot Mookerheide, gelegen even ten zuiden van Nijmegen, is tussen 1902 en 1905 gebouwd. Het ontwerp is van architect Oscar Leeuw, daarbij ondersteund door zijn broer, beeldhouwer en kunstenaar Henri Leeuw. Samen creëerden zij één groot kunstwerk waarbij de architectuur en het interieur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat, en de Jugendstil, maken het jachtslot tamelijk uniek voor Nederland. Desondanks is er in een eeuw tijd veel verloren gegaan.

Restaurator Vincent van Drie toetst het Register

01-03-2021

‘Het was een laatste toets of de door het RestauratorenRegister ontwikkelde processen goed functioneren’, vertelt Vincent van Drie. Nauw betrokken bij de oprichting van het RestauratorenRegister wilde hij ook zelf via zijn aanmelding de ontwikkelde registratieprocedure testen. ‘Het zit echt goed in elkaar’ is zijn conclusie. En hij heeft zich met succes kunnen laten registreren als Senior RegisterRestaurator Meubelen.

Project Fotografie moet de gaten in de kennis vullen

01-03-2021

Vrijwel alle moderne kunstmusea verzamelen kleurenfotografie, maar de kennis over de snel verouderende en soms in onbruik geraakte materialen schiet tekort. Een grootschalig project moet daar verandering in brengen, bericht Het Parool op 17 februari jl..

Cursus ‘Hoe moeten we handelen?’

01-03-2021

Het Hornemann Instituut in het Duitse Holdesheim draagt bij aan de wereldwijde kennisoverdracht van wetenschappelijke resultaten in het kader van conservering en restauratie.

Een kijkje over de grens: Italië

27-10-2020

In december 2019 verscheen een artikel over de regeling voor restauratoren in het Verenigd Koninkrijk. Dit keer een blik op de situatie in Italië, in een interview met Kristian Schneider, president Associazione Restauratori d’Italia (ARI) en vice-treasurer bij de European Confederation of Conservators Restorers’ Organsiation (E.C.C.O.), in een Teams gesprek.

Wat kunnen we hier van leren?

27-10-2020

In het artikel ‘Een kijkje over de grens: Italië’ geeft Kristian Schneider een overzicht van de regeling voor restauratoren in Italië. En passant ook nog enkele belangrijke opmerkingen over de koers van E.C.C.O. en de EU. Wat leren we hiervan voor de situatie in Nederland?

Julia Hennig: ‘Respect voor elkaar kennis en kunde’

27-10-2020

‘Het Restauratoren Register is er voor de academisch geschoolden én de in de praktijk opgeleide restauratoren. Het biedt de gelegenheid elkaar te leren kennen en elkaar te leren waarderen. En het is de beste garantie om vindbaar te zijn voor de opdrachtgever’, stelt Julia Hennig van het Rijksvastgoedbedrijf vast.

NCE werkt aan samenhangend cursusprogramma voor restauratoren

27-10-2020

Het Nationaal Erfgoed Centrum verwacht in 2021 de eerste modules voor restauratoren van roerend erfgoed aan te kunnen bieden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een structureel bij- en nascholingsaanbod. In nauw overleg met een breed samengestelde groep vertegenwoordigers is een samenhangend programma samengesteld.

Informatie- en discussie bijeenkomst RestauratorenRegister en HB (digitaal) - 30 juni 2020

12-06-2020

Op dinsdag 30 juni a.s. organiseert ERM van 10.30 tot en met 12.30 uur een informatie- en discussiebijeenkomst over de uitbreiding van het RestauratorenRegister met een extra specialisme: ‘beschilderde oppervlakken in historische binnenruimten’ (HB). Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stukken en is er gelegenheid tot vragen en discussie. Het RestauratorenRegister is een belangrijk element bij het streven naar kwaliteit. Daarom is het belangrijk om uw mening te laten horen.
De bijeenkomst wordt geleid door Walter de Koning (ERM). Rob van Hees (voorzitter van het CCvD Restauratiekwaliteit) en Jan van ’t Hof (hoofd van de afdeling Monumenten en Collecties bij de RCE) zullen als toehoorder aanwezig zijn.

Nieuwe registraties

12-06-2020

Het RestauratorenRegister telt enkele nieuwe geregistreerde restauratoren. Rachelle Keller is zelfstandig boekrestaurator en heeft voor onder andere Allard Pierson, Joods Cultureel Kwartier, Koninklijk Huisarchief, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het Stadsarchief Amsterdam en het Stedelijk Museum Amsterdam gewerkt. Herre de Vries is werkzaam bij RNA – Restauratie Nijhoff Asser en is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van objecten van papier, perkament en leer. Hij werkte onder andere samen met de Italiaanse restauratrice Gaia Petrella aan de restauratie van een collectie Islamitische handschriften in de Vaticaanse Bibliotheek. Erick Douwes is als eerste Senior-Restaurator van schilderijen in het RestauratorenRegister opgenomen.

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

03-06-2020

Bij de start van het RestauratorenRegister in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘historische binnenruimten’.

Ella Hendriks: Een goede restaurator leert een leven lang

07-04-2020

‘Het Restauratoren Register is een grote stap voorwaarts in de erkenning van het restauratievak, dat geen beschermd beroep is. Het schept duidelijkheid voor de beroepsbeoefenaars en voor de opdrachtgevers’, aldus Ella Hendriks, hoogleraar Conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Begeleidingscommissie van het Restauratoren Register.

Restauratoren Nederland vraagt overheid om financiële steun

07-04-2020

Naar aanleiding van de actuele gevolgen van de Coronacrisis heeft Restauratoren Nederland (RN) haar leden opgeroepen om hun zorgen en dilemma’s bij het professioneel functioneren in onze erfgoedsector te delen. De vereniging gaat hiermee input leveren aan de koepelvereniging Kunsten ’92 die de communicatie met de minister van OC&W, in haar opdracht verzorgt. Deze inventarisatie heeft een redelijk overzicht gegeven van gebieden waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan.

Marysa Otte, lid begeleidingscommissie: 'Erbij willen horen is belangrijk'

07-04-2020

‘Waar ik naar streef is dat het Restauratoren Register gaandeweg bij iedereen het gevoel gaat geven “daar moet ik bij horen”. Dat geldt voor de zelfstandig werkende restauratoren, voor zij die bij een museum werken, voor hen die aan een opleiding zijn verbonden, kortom voor alle vakmensen’.

Specialisme 'Beschilderde oppervlakten Historische Binnenruimten'

07-04-2020

Restauratoren met het specialisme ‘Beschilderde oppervlakken Historische Binnenruimten’ kunnen binnenkort ook toetreden tot het Restauratoren Register. De begeleidingscommissie van het Restauratoren Register heeft dit geadviseerd aan de Centrale Commissie van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit.

Ann-Katrin Adolph, Hendrick de Keyser: ‘Restauratoren Register moet broedplaats voor inzichten zijn’

07-04-2020

'Van de 432 panden die de Vereniging in bezit heeft, zijn er meer dan 250 gekwalificeerd met een hoge interieurwaarde. Voor elke restauratie daarvan trekken we een team van specialisten aan. Daarbij zijn de belangrijkste eisen de vakbekwaamheid op hun werkterrein en het interdisciplinair kunnen werken'.

Gwen Tauber: ‘Register is belangrijke stap op weg naar professionalisering’

17-12-2019

‘Ik ben heel blij met de komst van het Restauratoren Register. Het is een grote stap voorwaarts in de professionalisering van ons vakgebied, zegt Gwen Tauber, sinds 1990 werkzaam als schilderijenrestaurator in het Rijksmuseum. Ze is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar ze is opgeleid aan het Art Conservation Program van de Winterthur Museum/University of Delaware, en waar ze eerst drie jaar heeft gewerkt voor ze naar Nederland kwam.

Format restauratierapport/verslag objecten

20-11-2019

Voor het opstellen van een restauratierapport of verslag is een format ontwikkeld. U kunt dit gebruiken als een handreiking voor het indienen van de (drie) rapporten voor registratie in het Restauratoren Register. Dit is geen verplichting voor uw registratie, maar u vergemakkelijkt de beoordeling door de toetsende instelling. U kunt dit format desgewenst overnemen in uw eigen standaard lay-out. Kijk hier voor het format.

Alwin van Hees: 'Zorg dat ook onderzoekers een plaats krijgen in het register'

20-11-2019

'Het Restauratoren Register kan voor mij van grote waarde worden. Zeker wanneer de verschillende disciplines ook worden onderscheiden in onderzoeker en uitvoerend restaurator. Met een goede omschrijving of presentatie van iemands specialistische of generalistische kwaliteiten kan het een uitstekende gids worden om uit te putten'. Aldus Alwin van Hees, adviseur historische interieurs bij de Monumentenwacht Limburg en lid van de begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register.

Tjeerd Bakker: 'Ethische opvattingen belangrijk voor accreditatie'

20-11-2019

'Een Restauratoren Register, in Engeland het Conservation Register van het Institute of Conservation (ICON), is voor mij zeer belangrijk als professioneel netwerk en, voor mijn opdrachtgevers, als blijk van mijn professionaliteit. Want ICON staat onder andere voor een hoogwaardige ethische beroepsopvatting. Zegt Tjeerd Bakker, sinds 2014 uurwerkconservator en –restaurator bij de Royal Collection Trust in het Verenigd Koninkrijk. Dit instituut draagt de zorg voor alle kunstwerken veelal in het gebruik van het Britse koningshuis.

Korting voor eerste twintig inschrijvers

02-10-2019

‘De eerste twintig inschrijvers in het Restauratoren Register, die eerder bij het oude register stonden ingeschreven, ontvangen een korting van € 250,00 meldt André Hoek, oud penningmeester SRR, nog eens nadrukkelijk.

Veel onderzoek voor commissie Opleidingen en Nascholing

02-10-2019

De opleiding Uurwerktechniek aan het Zadkine Schoonhoven heeft voldoende aspecten van het restaureren om door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) voor het register erkend te worden, concludeert de commissie Opleiding en Nascholing. Zadkine is een van de vele opleidingen waarover de commissie een advies aan het CCvD Restauratiekwaliteit uitbrengt. Het curriculum is uitvoerig bestudeerd en is er navraag gedaan bij enkele experts.

Cora van der Vliet SGS, Toetsende Instelling

02-10-2019

‘SGS Veiligheidsexamens toetsende partij voor Restauratoren Register’, meldt de website vol trots, tussen berichten over salmonella, chroom-6 en gasvrij-inspecties. ‘Dat klopt’, lacht Cora van der Vliet, verantwoordelijk bij SGS Veiligheidsexamens voor de toetsing ten behoeve van het Restauratoren Register.

Begeleidingscommissie uitgebreid met Jazzy de Groot

02-10-2019

De Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register is uitgebreid met Jazzy de Groot. Zij is zelfstandig restaurator in Alkmaar met een professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Jazzy is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van schilderijen en beschilderde objecten.

‘Register heeft baat bij moderne media’

01-10-2019

Eloy Koldeweij, Senior Interieurspecialist bij de RCE
‘Een voor mij ideaal Restauratoren Register faciliteert de opdrachtgever bij het vinden van de juiste restaurator. Visies op restauratie, op methode, op verslaglegging, op motivatie en verantwoording– dat soort zaken. Misschien moet het Register wel met korte filmpjes gaan werken, waarin de restauratoren zich presenteren’.

Restauratoren Register opgericht

12-07-2019

Vele handen gingen omhoog op de vraag ‘wie gaat zich inschrijven?’ Een historisch moment, constateerde dagvoorzitter André Hoek hij. ‘Na dertig jaar discussie is het zo ver: vanaf 1 juli kent Nederland het Restauratoren Register’.