NCE werkt aan samenhangend cursusprogramma voor restauratoren

Het Nationaal Erfgoed Centrum verwacht in 2021 de eerste modules voor restauratoren van roerend erfgoed aan te kunnen bieden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een structureel bij- en nascholingsaanbod. In nauw overleg met een breed samengestelde groep vertegenwoordigers is een samenhangend programma samengesteld.

Overgangsperiode
Voor een registratie als restaurator of senior-restaurator in het Restauratoren Register is – uiteindelijk – een door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleiding nodig. In de huidige overgangsperiode (tot en met 2025) geldt die eis nog niet. Er zijn veel restauratoren die zich in de praktijk zelfstandig naar een volwaardig niveau hebben ontwikkeld. Voor hen, maar uiteraard ook voor alle andere restauratoren die belang hechten aan permanente educatie, gaat het Nationaal Erfgoed Centrum (NCE) een aantal modules aanbieden. De modules spelen in op de behoefte aan bijscholing (voor mensen zonder diploma) en de behoefte aan nascholing (voor mensen met diploma die hun kennis willen onderhouden).
‘We gaan starten’, vertelt Agnes van Alphen, coördinator bij NCE, ‘met drie modules, die we in de loop van volgend jaar gaan aanbieden. Dat zijn achtereenvolgens de module “Documentatie in woord en beeld”, de module “Restauratie-ethiek en de geschiedenis van het restaureren” en de module “Basiscursus chemie voor restauratoren”. De begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register heeft zich inmiddels achter de twee laatstgenoemde modules gesteld. Voor “Documentatie in woord en beeld” wordt binnenkort een besluit genomen’.

Vraag in beeld gebracht
Aan het samenstellen van het bij- en nascholingsprogramma is een inventarisatie voorafgegaan. ‘Net als bij elk aanbod brengen we eerst de vraag in beeld. In dit geval zijn dat geen opleidingswensen, maar is, aansluitend bij het initiatief voor het Restauratoren Register, behoefte aan een programma met na- en bijscholingscursussen’, licht Agnes van Alphen toe. Voor mensen met een opleiding biedt het de mogelijkheid tot het bijhouden van kennis (nascholing). Voor mensen die geen erkende opleiding hebben, maar zich wel al ontwikkeld hebben tot restaurator met een professioneel werkniveau, biedt het de mogelijkheid tot bijscholing.

Tien modules
Op basis van die inventarisatie heeft Esther Wieringa, ook nauw betrokken bij het RestauratorenRegister, in opdracht van het NCE een uitwerkingsplan opgesteld. Dit is opnieuw met vertegenwoordigers uit het veld besproken. Het plan geeft richting aan tenminste tien modules, die in de komende jaren kunnen worden ontwikkeld. Het is daarbij vooral niet de bedoeling om voor de inhoud telkens het wiel opnieuw uit te vinden. ‘Daar waar mogelijk’, geeft Esther Wieringa aan, ‘wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld de docenten van de UvA opleiding Conservering en Restauratie, maar we zoeken ook andere deskundigen en logische partijen vanuit het beroepenveld’. Voor meer informatie, volg de nieuwsbrief van NCE.