RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Bij de start van het RestauratorenRegister in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘historische binnenruimten’.

In samenspraak met betrokkenen en specialisten uit het beroepsveld van restauratoren is gewerkt aan de aanvulling van het Restauratoren Register met het specialisme Beschilderde oppervlakken historische binnenruimte (HB).

Startdocument: Wat doet de HB-er?
Om eisen aan de vakbekwaamheid te kennen stellen, is het nodig om het specialisme te definiëren: wat doet de ‘HB-er’? Om dit vast te leggen is een gespreksronde georganiseerd met diverse betrokkenen, met als conclusie:
De HB-er conserveert/restaureert een beschilderd oppervlak op een ondergrond die onderdeel uitmaakt van het interieur van een gebouw. De HB-er werkt altijd vanuit de geschiedenis van het interieur, de context en de conditie van de andere materialen in dat interieur. In de planvorming waardeert en analyseert de HB-er het object: welke restauratieopties zijn er? De uitvoering zelf vereist onderzoek naar de conditie van het object, kleurhistorisch onderzoek en samenwerking in een interdisciplinair verband.
Het resultaat is vastgelegd in het Startdocument. Op basis hiervan zijn de objectieve eisen aan opleiding, werkervaring en vakbekwaamheid uitgewerkt.

RestauratorenRegister bedoeld als wegwijzer naar een vakbekwame restaurator
Het RestauratorenRegister is recent (najaar 2019) gestart, bedoeld om gekwalificeerde restauratoren vindbaar te maken. Het werk van de RegisterRestaurator (onderzoek en herstel van moderne en historische (kunst)voorwerpen) is onderverdeeld in 26 specialismen. Een vakbekwame RegisterRestaurator combineert kennis met technische vaardigheden om tot het beste resultaat te komen.

Om welke ontwerp-documenten gaat het?

  • Registratie-eisen. Dit document bevat de criteria voor de toelating van de Registerrestaurator (of Senior Registerrestaurator) tot het Restauratorenregister voor het specialisme ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten (HB). Getoetst wordt of de aanvrager voldoet aan de eisen: Professioneel werkzaam zijn; Competent zijn; Gedrag. De toetsende instelling verzorgt de toets aan de criteria op basis van de door de kandidaat aangedragen informatie.
  • Toetsleidraad criterium 2.3 ‘Gebleken Vakbekwaamheid’. Deze notitie bevat de criteria voor het toetsen van registratie-eis 2.3 ‘Gebleken vakbekwaamheid’ zoals bedoeld in het document Registratie-eisen. De toets vindt plaats aan de hand van 3 rapportages en een beoordelingsgesprek. In het beoordelingsgesprek pitcht de aanvrager zijn/haar vakbekwaamheid aan de hand van een uitgevoerd project. Het gesprek + pitch en de aangeleverde rapportages wegen even zwaar voor de toelating als (Senior) RegisterRestaurator.
  • Specialismen en zoektermen. Deze notitie bevat de lijst met vakgebieden waarvoor registratie als RegisterRestaurator (of Senior RegisterRestaurator) kan plaatsvinden. De wijzigingen ten opzichte van de geldende versie zijn geel gemarkeerd.

Voor alle geregistreerde restauratoren gelden ook de documenten ‘Eisen aan bij- en nascholing’, ‘Gedragscode’ en ‘Klachtenregeling’. Deze documenten zijn ook van toepassing op het specialisme ‘Beschilderde oppervlakken historische binnenruimten (HB)’, maar worden nu niet gewijzigd. U vindt deze documenten hier.

De ontwerpdocumenten zijn opgesteld door een begeleidingscommissie met restauratoren, andere direct betrokkenen vanuit bijvoorbeeld de museumwereld, de RCE en ERM.
De definitieve versie verschijnt eind november 2020.