Kiezen voor kwaliteit bij een restauratie

Wat doet de RegisterRestaurator?

De restaurator als bedoeld in het Restauratoren Register onderzoekt -en indien nodig herstelt- objecten en grijpt daarmee fysiek in het te restaureren object ter behoud van het cultureel erfgoed. De Register Restaurator combineert hierbij (wetenschappelijk) inzicht met technische vaardigheden. De uitdaging is om praktische oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken met inachtneming van de restauratie-ethiek. Materiaal, techniek, conditie, context en betekenis verschillen per geval, variërend van textiel tot schilderijen en oude klokken.

Hoe herkent u een RegisterRestaurator?

Restauratoren die geregistreerd zijn in het Restauratoren Register kunt u terugvinden op deze website via de zoekfunctie.  De RegisterRestaurator mag als bewijs van zijn/haar erkenning het logo 'Register Restaurator' voeren.

Waarom kiezen voor een RegisterRestaurator?

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (opleiding, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan er onherstelbare schade aan het object optreden. Het Restauratoren Register maakt die competentie zichtbaar en vindbaar voor de opdrachtgever.

Wie kunt u vinden in het Restauratoren Register?

Voor toetreding tot het Restauratoren Register heeft de restaurator zijn of haar competenties laten toetsen op het niveau van RegisterRestaurator of als Senior RegisterRestaurator en op het specialisme waarbinnen de restaurator werkzaam is. De registratie laat vervolgens aan opdrachtgevers, maar ook aan werkgevers en andere belanghebbenden zien dat de RegisterRestaurator naast de getoetste deskundigheid ook zijn of haar vakkennis actief bijhoudt. Het Restauratoren Register is een openbaar raadpleegbaar register. Men kan gericht op zoek gaan en door middel van de registratie het volgende nagaan:

  • of de restaurator ook een RegisterRestaurator is (resp. Senior RegisterRestaurator);
  • binnen welke specialisatie(s) de RegisterRestaurator werkzaam is binnen het vakgebied;
  • wat de contactgegevens zijn van de RegisterRestaurator.

Op dit moment wordt gewerkt aan een overgangsregeling voor restauratoren zonder opleiding. Het doel van deze overgangsregeling is om:

  • enerzijds deze personen in staat te stellen zich te laten registreren en voor herregistratie in aanmerking te komen en
  • anderzijds ook bij deze personen de kennis aantoonbaar te maken (of bij te scholen).

Hiermee wordt bereikt dat uiteindelijk bij alle geregistreerde restauratoren de aanwezigheid van kennis aantoonbaar is. Dit is van belang voor opdrachtgevers en te restaureren objecten. Als de overgangsregeling is vastgesteld zal de regeling op deze website geplaatst worden.

Wanneer is een restaurator vakbekwaam?

Een restaurator is een professional wiens voornaamste taak het conserveren en herstellen van materieel erfgoed is. De restaurator is vakbekwaam wanneer hij/zij bewust, op de juist wijze en met gebruik van de juiste materialen, van het materieel erfgoed de conditie (incl. schade) kan analyseren, vervolgens de objecten kan conserveren of herstellen en van dit proces verslag doet. De restaurator doet zijn/haar werk conform de beroepsethiek die leidend is bij het professioneel omgaan met erfgoed, en kan de keuzeopties en beslissingen met betrekking tot het restauratieproces overbrengen aan alle betrokkenen. Hij/zij is zich echter bewust van de eigen beroepsmatige beperkingen en zal daarom het werk - indien nodig - in afstemming (raad en daad) doen met collega’s of andere deskundigen als hij/zij onvoldoende kennis of vaardigheden heeft of onvoldoende resultaat kan behalen.

Zie voor meer informatie:
Het Restauratoren Register uw wegwijzer naar een vakbekwame restaurator